Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Kralovice (MAP II.)

 

Výsledek obrázku pro evropská unie mšmt

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Kralovice (MAP II.)

Město Kralovice je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Kralovice, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralovice I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Kralovice nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

Do projektu se zapojily všechny školy v území správního obvodu ORP Kralovice se souhlasem svých zřizovatelů. Odkaz na webové stránky projektu: http://www.kralovice.mapplzensko.cz/

Kontaktní osoba na koordinátora/zástupce projektu MAP II. za naši školu:

Mgr. Eva Doležalová

Výzva č. 10

Výzva č. 10: Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570

 

V rámci tohoto projektu získala ZŠ a MŠ Kozojedy letos v červnu vybavení pro modernizaci výuky fyziky, chemie a přírodopisu v celkové hodnotě téměř 300 000 Kč.

Při hodinách přírodopisu využijeme 4 badatelské batohy, které obsahují kompletní vybavení pro odchyt a pozorování vodních organismů.

Ve fyzice a chemii se děti naučí pracovat se stavebnicemi iTriangle, Pasco, Lego (4 stavebnice od každého druhu, 4 tablety).

Stavebnice umožňují dětem kromě mechanického sestavování badatelských úkolů také jejich následné programování, dále je zde možnost propojování modelů ze stavebnic s chytrými telefony přes bluetooth, měření fyzikálních veličin pomocí masterů a elektronických čidel propojených s tablety.

stavebnice i Triangle a Pasco
úlohy iTriangle
badatelský batůžek
Lego
úloha z iTriangle
tablet a teploměr sady Pasco
měření  a grafické znázornění rychlosti pohybujícího se tělesa v sadě Pasco

 

Výzva č. 57

Projekt na podporu technických dovedností žáků.

Tento projekt nám umožnil vyrobit si (za prostředky ESF a ze státního rozpočtu) 15 výrobků z lamina ve spolupráci s místním truhlářstvím Radka Berana. V hodinách pracovních činností žáci 2. stupně s vyučujícím panem Tlustým vyhotovili botníky, nástěnky, věšáky, knihovny a úložné prostory v hodnotě 110 000 Kč.

Velký dík patří oběma pánům a našim žákům za zmodernizování prostor školy.

Z dotace za 303 832 Kč jsme do dílen zakoupili aku vrtačku, pokosovou pilu, excentrickou brusku, úhlovou brusku, stolní vrtačku a další nářadí (vrtáky, kotouče …)

Součástí této výzvy bylo i prohlubování vzdělávání v anglickém jazyce žáků formou blended learningu.

Výzva č. 56

Tento projekt se týkal podpory čtenářské a jazykové gramotnosti.

Zapojením se do tohoto projektu a po splnění všech požadavků této výzvy se nám podařilo získat celkem 233 787 Kč. Realizací tzv. šablon jsme vytvořili učebnu pro čtenářské dílny, vybavili ji kobercem a nábytkem, za téměž 100 000 Kč jsme žákům nakoupili knihy do čtenářských dílen 1. i 2. stupně. Paní učitelka Hana Slachová vycestovala v rámci výzvy 56 do Oxfordu na intenzivní dvoutýdenní kurz anglického jazyka.