Pravidla distanční výuky

Vážení rodiče,

vzhledem k dočasnému uzavření základních škol od středy 14. 10. 2020 Vás chceme informovat o pravidlech distanční výuky, která jsou dána ministerstvem školství.

Jak jste již byli informováni, distanční výuka je povinná, a to ve formě, kterou zvolí vyučující daného předmětu.

Dovedeme si představit velké množství problémů, které v rodině nastávají s distanční výukou. Obrovská zodpovědnost leží na Vás jako rodičích, kteří převezmou kontrolu nad „docházkou“ svých dětí. Cílem nás učitelů bude v co největší míře výuka v rovině učitel – žák.

S každým problémem se bez obav obraťte na vyučujícího daného předmětu. Víme, že počítačové vybavení a připojení k internetu je různorodé a může kdykoliv selhat. Proto se na nás neváhejte včas obrátit. Není naším cílem děti trestat, ale vzdělávat je a pomáhat jim, vše je o vzájemné komunikaci, každá konstruktivní zpětná vazba je vítána.

Pravidla distanční výuky:

1) žáci každý den dle rozvrhu kontrolují zadání a vložené materiály v týmech a naplánované videokonference (týmy + kalendář).

2) pro vyučovací hodiny realizované formou videokonference platí, že účast žáka na videokonferenci je povinná, pokud se jich žák nemůže ze závažných důvodů zúčastnit (nemoc, technické problémy), musí být omluven rodičem do tří pracovních dnů.

3) pro vyučovací hodiny realizované formou zadání samostatné práce platí stejné pravidlo, i tato forma distanční výuky je povinná, úkoly žáci vypracovávají a odevzdávají v zadaném termínu dle pokynů vyučujícího daného předmětu. Na pozdní odevzdání bez vysvětlení nebude brán zřetel.

Pokud se žák distančního vyučování nezúčastní a nebude rodičem v řádném termínu omluven, je naší povinností takovou hodinu zaznamenat jako neomluvenou hodinu.

Odepište mi, prosím, že jste email četli, s pokyny jste se seznámili a pravidlům distanční výuky rozumíte.

Distanční výuka u žáků 1. stupně bude samozřejmě tolerantnější v pravidlech distančního vyučování vzhledem k věku a dovednostem žáků a bude zohledňovat individuální podmínky jednotlivých rodin a konkrétní situace.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Kralovice (MAP II.)

 

Výsledek obrázku pro evropská unie mšmt

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Kralovice (MAP II.)

Město Kralovice je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Kralovice, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralovice I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Kralovice nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

Do projektu se zapojily všechny školy v území správního obvodu ORP Kralovice se souhlasem svých zřizovatelů. Odkaz na webové stránky projektu: http://www.kralovice.mapplzensko.cz/

Kontaktní osoba na koordinátora/zástupce projektu MAP II. za naši školu:

Mgr. Eva Doležalová